Mod trả lời trên kênh Develper 09-10-2020

Nhắc lại lần nữa ai cũng được KYC và phải KYC mới bước qua giai đoạn 3. Không sớm thì muộn, giải pháp này không được thì Core Team cập nhật giải pháp khác, không ai bị bỏ lại phía sau!

Mod trả lời trên kênh Develper 09-10-2020  

KYC – We are sending invitations to Pioneers to fill 100,000 free KYC slots over the next few months. On a daily basis, our system will automatically select Pioneers based on their past and future potential contributions to Pi, including Node, Platform, community and engagement etc. We generally do not make manual selection for KYC through email requests. We have over 8 million engaged Pioneers, but only 100,000 free slots for the initial batch of Pioneers who have contributed and will contribute to Pi’s economic ecosystem over the next few months. If you think you should belong to the initial batch, please be patient for our system to automatically select you for the remaining slots of the 100,000 over the next few months. More slots may be available in future, so be patient and do not worry.

Currently, Pi KYC is conducted by a third-party KYC provider, and the required documents for many countries are limited to only passports. We recognize and hear that obtaining passports is difficult for some Pioneers, and we hope to develop a decentralized, reliable, low- to no-cost KYC process customized for the Pi community in the future that does not necessarily require passports. The ultimate goal is to enable every Pioneer in the network to pass KYC or prove their humanness eventually for the Mainnet. Best regards.


KYC – Chúng tôi đang gửi lời mời đến Người tiên phong để lấp đầy 100.000 vị trí KYC miễn phí trong vài tháng tới. Hàng ngày, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động chọn Người tiên phong dựa trên những đóng góp tiềm năng trong quá khứ và tương lai của họ cho Pi, bao gồm Node, nền tảng, cộng đồng và mức độ tương tác… Chúng tôi thường không thực hiện lựa chọn thủ công cho KYC thông qua yêu cầu Email. Chúng tôi có hơn 8 triệu Người tiên phong tham gia, nhưng chỉ có 100.000 vị trí miễn phí cho loạt Người tiên phong đầu tiên đã đóng góp và sẽ đóng góp vào hệ sinh thái kinh tế của Pi trong vài tháng tới. Nếu bạn nghĩ rằng bạn nên thuộc về số lượng ban đầu, hãy kiên nhẫn để hệ thống của chúng tôi tự động chọn bạn cho các vị trí còn lại của 100.000 trong vài tháng tới. Có thể có nhiều chỗ trống hơn trong tương lai, vì vậy hãy kiên nhẫn và đừng lo lắng.

Hiện tại, Pi KYC được thực hiện bởi nhà cung cấp KYC bên thứ ba và các tài liệu bắt buộc đối với nhiều quốc gia bị giới hạn ở chỉ hộ chiếu. Chúng tôi nhận ra và nghe nói rằng việc xin hộ chiếu là một việc khó khăn đối với một số Người tiên phong và chúng tôi hy vọng sẽ phát triển một quy trình KYC phi tập trung, đáng tin cậy, chi phí thấp và không tốn kém, được tùy chỉnh cho cộng đồng Pi trong tương lai mà không nhất thiết phải có hộ chiếu. Mục tiêu cuối cùng là cho phép mọi Tiên phong trong mạng vượt qua KYC hoặc chứng minh tính nhân văn của họ cuối cùng đối với Mainnet. Trân trọng!

Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

3 thoughts on “Mod trả lời trên kênh Develper 09-10-2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *